مدیریت اسناد و دانش (DMS )

امکان تعریف، نگهداری، طبقه بندی و اعمال سطح دسترسی اسناد و مدارک سازمانیاگر شما هم از پراکندگی اسناد، مدارک، فایل ها ی سازمان خود سردرگم شده اید نرم افزار مدیریت اسناد (DMS) میتواند این معضل را مدیریت کند.
پراکندگی اطلاعات و آرشیو نبودن آنها همواره یکی از مشکلات اساسی سازمان ها میباشد. سیستم مدیریت اسناد باعث میشود تا تمامی اطلاعات، اسناد، فایل های خود را با حفظ محدوده امنیتی ذخیره کنید.

امکانات سیستم مدیریت اسناد:

امکان جستجوی بر اساس عنوان و سایر مشخصات اطلاعاتی فایل ها

امکان بارگزاری فایل ها به ازای تمامی پرسنل و تعریف سطح دسترسی پرسنل به اسناد و فایل ها

گزارش دهی بارگزاری و تغییرات اسناد

امکان تعریف گردش کارهای مربوط به تغییر اسناد و دستورالعملها، تایید آنها

طبقه بندی منظم فایل ها به صورت درختی و حفاظت از منابع اطلاعاتی سازمان

امکان import  کردن گروهی مستندات